Договір публічної офертиПублічна офертаДОГОВІРПродажу квитків на освітні заходи(Публічна оферта ФОП Мартинова)

Загальні положення1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Мартинова, далі за текстом -«Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто черезІнтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) наофіційному інтернет-сайті Продавця «osvita.ivr.ua (далі -« Інтернет-сайт »).1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом)укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцемзамовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайтіПродавця.Поняття і визначення2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:* «Товар» - доступ до відеозаписів;* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб дляподання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщеннізамовлення і проведенні оплати.Предмет договору3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язуєтьсяоплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.Порядок оформлення замовлення4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на СайтіІнтернет-магазину і наявний.4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця довідома (по телефону або через електронну пошту).4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі,відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.Порядок оплати замовленняНакладеним платежем5.1. Оплата здійснюється в форматі передплати. У разі не надходження Товару до Покупця звини Продавця, Продавець зобов'язаний повернути вартість товару Покупцю.5.2. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулюватизамовлення.Умови доставки замовлення6.1. Отримання замовлення відбувається шляхом надходження Товару на вказану Покупцемелектронну пошту.Права та обов'язки сторін:7.1. Продавець має право:- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушенняПокупцем умов цього договору.7.2. Покупець зобов'язаний:- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.7.3. Покупець має право:- оформити замовлення в Інтернет-магазині;- оформити електронний договір;- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.Відповідальність сторін8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цьогодоговору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.8.2. Продавець не несе відповідальності за:- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товарувиключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), яківідбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережіІнтернет;- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третімособам;8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несевідповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіномзнаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральнимпринципам моральності.8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цьогодоговору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, щомають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважаютьвиконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумнимиспособами.8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключношляхом переговорів.Інші умови9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни доцього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://osvita.ivr.ua9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів черезІнтернет.9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленнізамовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшоїоплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку,зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.Термін дії договору11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин osvita.ivr.ua на офіційному інтернет-сайті https://osvita.ivr.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.